WWW.TRANSFERS.SKIMĀJAS LAPAS LIETOŠANAS
LĪGUMS 1.           
Lietotie termini un to skaidrojums 

Lietotājs
-Jebkura persona, kas
reģistrējusies Mājas lapā.
 

Mājas
lapas lietošanas noteikumi -Šajā Līgumā un Mājas
lapā aprakstītie Mājas lapas lietošanas noteikumi, kas ir jāievēro katram
Lietotājam, reģistrējoties Mājas lapā un to lietojot.


 Mājas
lapas lietošanas līgums (turpmāk tekstā Līgums) -Uzņēmuma un
Lietotāja vienošanās par Mājas lapas 
un Lietotāja profila lietošanas kārtību, ko Uzņēmums un Lietotājs
noslēdz savā starpā saskaņā ar šo Līgumu un Mājas lapas lietošanas
noteikumiem.


 Lietotāja
profils –


 


 


 Personas Mājas lapā
reģistrēta darbības platforma, kas pēc Lietotāja reģistrācijas Mājas lapā ir
pieejama Lietotājam pēc tam, kad Lietotājs ar savu e-pasta adresi un paroli
ir reģistrējies Mājas lapā.


 


 Mājas
lapas lietošanas noteikumi -Šajā Līgumā un Mājas
lapā aprakstītie Mājas lapas lietošanas noteikumi, kas ir jāievēro katram
Lietotājam, reģistrējoties Mājas lapā un to lietojot.


 Mājas
lapa
 Uzņēmuma interneta
mājas lapa ar adresi www.transfers.ski


 Trešā
persona
 -Jebkura fiziska vai
juridiska persona, kas nav šī Līguma dalībniece.


 Uzņēmums
-SIA „                                     


vienotais
reģistrācijas Nr.                                                             juridiskā  adrese:                           iela , Rīga, LV-, kas piedāvā izmantot Mājas
lapā piedāvātos servisa pakalpojumus saskaņā ar Mājas lapu un Mājas lapas
lietošanas noteikumiem.
 

Pārvadātājs
-Jebkurš Lietotājs, kurš
ir reģistrējies Mājas lapā kā Pārvadātājs un noslēdzis līgumu ar Uzņēmumu par
transporta pakalpojumu piedāvāšanu Mājas lapā.


 Pārvadājamais –


 


 


 


 


Priekšapmaksa


 


 


 


Pēcapmaksa
-


 


 Jebkurš Lietotājs, kurš
ir reģistrējies Mājas lapā kā Pārvadājamais un vēlas izmantot Mājas lapā
atrodamos Pārvadātāju piedāvātos Pārvadājuma pakalpojumus.


 


Samaksa, ko
Pārvadājamais veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par Pārvadājuma
pakalpojumu pirms tā saņemšanas.


 


Samaksa,
ko Pārvadājamais veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par Pārvadājuma
pakalpojumu pēc tā saņemšanas.


 Maksa
par Pārvadājumu -Pārvadātāja un Pārvadājamā abpusēji nolīgta
summa par Pārvadājumu.


 Pārvadājums
-Pakalpojums, ko
ārpus šī Līguma nosacījumiem Pārvadātājs nodrošina Pārvadājamajam,
pamatojoties uz Pārvadātāja un Pārvadājamā starpā noslēgtu vienošanos.


 Uzņēmuma
bankas konts –


 


 


 


 


 


Sadarbības
līgums –


 


 


 


 


 


Apkalpošanas
maksa -


 


 SIA „                                     


vienotais
reģistrācijas Nr.                                                             juridiskā  adrese:                           iela , Rīga, LV-, bankas konts, kas norādīts
Mājas lapā.


 


 


Vienošanās starp
Uzņēmumu un Pārvadātāju, saskaņā ar kuru Uzņēmums atļauj Pārvadātājam piedāvāt
Pārvadājuma pakalpojumus Mājas lapā atbilstoši šī Līguma noteikumiem.


 


 


Samaksa, ko
Pārvadātājs samaksā Uzņēmumam par tiesībām piedāvāt Pārvadājuma pakalpojumus
Mājas lapā par katru rezervētu, apmaksātu vai notikušu Pārvadājumu.
 2.           
Lietotāja
reģistrācija Mājas lapā
un piekļūšana Lietotāja profilam 2.1.   
Lai
reģistrētos Mājas lapā Lietotājam ir jānorāda visa pieprasītā informācija.2.2.   
Uzņēmumam
nav pienākums reģistrēt katru Lietotāju, un tas var atteikt Lietotāja
reģistrāciju, bloķēt piekļuvi vai dzēst Lietotāja profilu, nepaskaidrojot
iemeslus.2.3.   
Pēc
tam, kad Lietotājs ir reģistrējies Mājas lapā, lai piekļūtu savam Lietotāja
profilam Lietotājs autorizējas savā Lietotāja profilā, norādot savu e-pasta
adresi un paroli.2.4.   
Uzņēmumam
ir tiesības vienpusēji mainīt Lietotāja identifikācijas noteikumus un Lietotāja
identificēšanas procesu, kā arī noteikt papildus prasības Lietotāja
identifikācijai, vienpusēji grozot šo Līgumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.2.5.    Līgums starp Uzņēmumu un Lietotāju
stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs Mājas lapā ir apstiprinājis Mājas lapas
lietošanas noteikumus un piekrišanu Līgumam.2.6.    Par Līguma noslēgšanas faktu Lietotājs
tiek informēts rakstiski uz Lietotāja e-pasta adresi, un tas tiek norādīts Lietotāja
profilā.2.7.    Ar noslēgto Līgumu un visām veiktajām
un apstiprinātajām darbībām Mājas lapā, tajā skaitā, noslēgtajiem līgumiem Lietotājs
var iepazīties savā Lietotāja profilā.2.8.    Ja Lietotājs ir aizmirsis pieejas datus
savam Lietotāja profilam, pieejas atjaunošanai Lietotājam ir jāseko Uzņēmuma
norādītajām darbībām Mājas lapā.2.9.    Lietotājs apņemas neizpaust savu Lietotāja
profila paroli nevienai trešajai personai. Gadījumā, ja parole ir nonākusi
kādas trešās personas rīcībā, Lietotāja pienākums to ir nekavējoties nomainīt
vai arī nekavējoties informēt Uzņēmumu par paroles nonākšanu trešo personu
rīcībā un Lietotāja profila bloķēšanas nepieciešamību līdz Lietotāja paroles
nomaiņai.  3.           
Pārvadājuma līguma noslēgšana 3.1.    Kad Lietotājs ir reģistrējies Mājas
lapā kā Pārvadājamais un akceptējis šī Līguma noteikumus, tas ir tiesīgs meklēt
Pārvadājuma pakalpojumus un vienoties ar Pārvadātājiem par Pārvadājuma
pakalpojumu saņemšanu.3.2.    Kad Lietotājs ir reģistrējies Mājas
lapā kā Pārvadātājs, akceptējis šī Līguma noteikumus un noslēdzis ar Uzņēmumu Sadarbības
līgumu par Pārvadājuma pakalpojumu piedāvāšanu Mājas lapā, Pārvadātājs ir
tiesīgs piedāvāt Lietotājiem Pārvadājumus šajā Līgumā un Mājas lapā noteiktajā
kārtībā un vienoties ar Pārvadājamajiem par Pārvadājuma pakalpojumu sniegšanu.  4.           
Maksas par Pārvadājuma pakalpojumu
samaksas kārtība 4.1.    
Maksā
par Pārvadājumu, ko Mājas lapā Pārvadājamajam ir piedāvājis Pārvadātājs, ir
iekļauti visi nodokļi un nodevas.4.2.    
Pēc
tam, kad Pārvadājamais ir akceptējis Pārvadātāja piedāvāto Maksu par
Pārvadājumu, uzskatāms, ka Pārvadātājs ar Pārvadājamo ir vienojušies par
Pārvadājuma pakalpojuma sniegšanu un Pārvadātājs vairs nav tiesīgs mainīt Maksu
par Pārvadājuma pakalpojumu.4.3.    
Kad
Pārvadājamais ir atradis Pārvadātāju un vienojies ar Pārvadātāju par
Pārvadājuma pakalpojuma cenu, Pārvadājamais izvēlas kādu no Mājas lapā
piedāvātajiem Maksas Pārvadājuma pakalpojumu samaksas veidiem – Priekšapmaksu
vai Pēcapmaksu.4.4.    
Gadījumā,
ja Pārvadājamais ir izvēlējies veikt Priekšapmaksu par Pārvadājuma pakalpojumu,
Pārvadājamais veic Maksu par Pārvadājuma pakalpojumu, pārskaitot to
Pārvadātājam, Mājas lapā norādītāja kārtībā.4.5.    
Gadījumā,
ja Pārvadājamais ir izvēlējies veikt Pēcapmaksu, Pārvadājamais veic Maksu par
Pārvadājuma pakalpojumu Pārvadātājam uzreiz pēc Pārvadājuma pakalpojuma
saņemšanas.4.6.    
Uzņēmums
nav nav atbildīgs ne pret Pārvadātāju, ne Pārvadājamo ne viņu saistību un
tiesību pārņēmējiem vai mantiniekiem ne arī pret kādu citu trešo personu
gadījumā, ja Pārvadājuma līgums netiktu izpildīts pilnībā vai kādā tā daļā,
tajā skaitā, ja samaksa par Pārvadājumu netiktu veikta un/vai Pārvadājuma
pakalpojums netiktu uzsākts vai izpildīts.   5.           
Lietotāja tiesības un pienākumi 5.1.    Lietotājs apstiprina, ka tam ir skaidri
un saprotami šī Līguma, Sadarbības  līguma un Pārvadātāja un Pārvadājamā
noslēdzamās vienošanās par Pārvadājuma pakalpojumu noslēgšanas kārtība un no
tiem izrietošās saistības, tiesības un pienākumi, un šajā sakarā Lietotājs
atsakās celt jebkādas pretenzijas pret Uzņēmumu par to, ka minētie noteikumi
nav tikuši apspriesti vai ir bijuši vienpusēji uzspiesti no Uzņēmuma puses.5.2.    Visas darbības, kas tiks veiktas no Lietotāja
profila tiks uzskatītas par tādām darbībām, kuras ir veicis pats Lietotājs, un
tādējādi tiks atzītas par saistošām Lietotājam.5.3.    Lietotājs nodrošina šī Līguma un citu
līgumu nosacījumu izpildi, ko tas ir uzņēmies attiecībās ar Uzņēmēju un ar
citiem Lietotājiem.5.4.    Lietotājs apņemas:5.4.1.   
izmantot
Mājas lapu tikai šajā Līgumā un Sadarbības līgumā paredzēto darbību veikšanai;5.4.2.   
veicot
reģistrāciju Mājas lapā un izmantojot to, sniegt tikai patiesu informāciju gan
par sevi, gan par citiem jautājumiem;5.4.3.   
veikt
visus nepieciešamos pasākumus, lai Lietotāja profilam nevarētu piekļūt neviena
trešā persona;5.4.4.   
nekavējoties
informēt Lietotāju par jebkurām izmaiņām, ko Lietotājs ir snied

×