SADARBĪBAS LĪGUMS

par pārvadājuma
pakalpojumu piedāvāšanu

mājas lapā – www.transfers.ski

 

 

1.           
Sadarbības
līguma Puses

 UzņēmumsPārvadātājsSIA
                


Vienotais
reģistrācijas numurs           ,


Juridiskā
adrese:


Banka:


Konta
Nr.


Tālrunis:


E-pasts:


 Nosaukums
/ vārds, uzvārds


Reģistrācijas
numurs (identifikācijas kods)


Licences
Nr.


Juridiskā
adrese:


Biroja
adrese:


Banka:


Konta
Nr.


Likumīgā
pārstāvja vārds, uzvārds:


Kontaktpersonas
vārds, uzvārds


Tālrunis:


Tālrunis:


E-pasts:


 


 

 

 

1.1.   
Šis
Sadarbības līgums par Pārvadājuma pakalpojumu piedāvāšanu (turpmāk – Sadarbības
līgums) ir ticis noslēgts starp Uzņēmumu, kas ir Mājas lapas www.transfers.ski īpašnieks, un Pārvadātāju.

1.2.   
Pārvadātāja
reģistrācija Mājas lapā nozīmē piekrišanu visiem šī Sadarbības līguma
noteikumiem bez izņēmuma un bez jebkādām piebildēm un atrunām, jo bez Sadarbības
līguma noteikumu akceptēšanas un pastāvot kādiem iebildumiem vai piezīmēm pie Sadarbības
līguma, kas nav tikušas akceptētās no Uzņēmuma puses, nav iespējama Pārvadātāja
reģistrācija un Sadarbības līguma noslēgšana.

 

2.           
Lietotie termini un to skaidrojums

 

 Mājas
lapa –


 


 


Trešā
persona
 -Uzņēmuma
interneta mājas lapa ar adresi www.transfers.ski
.


 


Jebkura fiziska vai
juridiska persona, kas nav šī Sadarbības līguma dalībniece.


 Uzņēmums
-Mājas lapas
īpašnieks, kurš piedāvā servisa pakalpojumus saskaņā ar Mājas lapu un Mājas lapas
lietošanas noteikumiem un šo Sadarbības līgumu.


 Pārvadātājs
-Jebkurš Lietotājs, kurš
ir reģistrējies Mājas lapā kā Pārvadātājs un noslēdzis šo Sadarbības līgumu
ar Uzņēmumu par Pārvadājuma pakalpojumu piedāvāšanu Mājas lapā.


 Pārvadājamais –


 


 


 


 


Priekšapmaksa


 


 


 


Pēcapmaksa
-


 


 Jebkurš Lietotājs, kurš
ir reģistrējies Mājas lapā kā Pārvadājamais un vēlas izmantot Mājas lapā
atrodamos Pārvadātāju piedāvātos Pārvadājuma pakalpojumus.


 


Samaksa, ko
Pārvadājamais veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par Pārvadājuma
pakalpojumu pirms tā saņemšanas.


 


Samaksa,
ko Pārvadājamais veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par Pārvadājuma
pakalpojumu pēc tā saņemšanas.


 Maksa
par Pārvadājumu -Pārvadātāja un Pārvadājamā abpusēji nolīgta
summa par Pārvadājumu.


 Pārvadājums
-Pakalpojums, ko
Pārvadātājs nodrošina Pārvadājamajam, pamatojoties uz Pārvadātāja un
Pārvadājamā starpā noslēgtu vienošanos.


 Uzņēmuma
Bankas konts –


 


 


 


 


Sadarbības līgums par
transporta pakalpojumu piedāvāšanu Mājas lapā


(turpmāk Sadarbības līgums)


 


Apkalpošanas
maksa -


 


 


 


 


Lietotājs


 


Transportlīdzeklis


 


 


Pārvadātāja
profils -SIA „                                     


vienotais
reģistrācijas Nr.                                                             juridiskā  adrese:                           iela , Rīga, LV-, bankas konts, kas norādīts
Mājas lapā.


 


Vienošanās starp
Uzņēmumu un Pārvadātāju, saskaņā ar kuru Uzņēmums atļauj Pārvadātājam
piedāvāt Pārvadājuma pakalpojumus Mājas lapā atbilstoši šī Sadarbības līguma
noteikumiem.


 


Samaksa, ko
Pārvadātājs samaksā Uzņēmumam par tiesībām piedāvāt Pārvadājuma pakalpojumus
Mājas lapā, un tā tiek noteikta 10% apmērā no
Maksas par katru rezervētu, apmaksātu vai notikušu Pārvadājumu.


 


Jebkura persona,
kura ir reģistrējusies Mājas lapā.


 


Transportlīdzeklis,
ar kuru Pārvadātājs nodrošina Pārvadājuma pakalpojumu izpildi.


 


Pārvadātāja
Mājas lapā reģistrēta darbības platforma, kas pēc reģistrācijas Mājas lapā ir
pieejama Pārvadātājam pēc tam, kad Pārvadātājs ar savu e-pasta adresi un
paroli ir reģistrējies Mājas lapā.


 


 

 

 

 

 

 

3.           
Sadarbības
līguma izpildes uzsākšana

 

3.1.   
Lai
reģistrētos Mājas lapā un noslēgtu ar Uzņēmumu Sadarbības līgumu Pārvadātājam ir
jānorāda visa pieprasītā informācija un jānosūta Uzņēmumam ieskanētā veidā šādi
dokumenti:

3.1.1.   
Pārvadātāja
reģistrācijas apliecība (Juridiskām personām);

3.1.2.   
Personas
apliecība (Pašnodarbinātām  personām);

3.1.3.   
Licence,
kas apliecina Pārvadātāja tiesības sniegt Pārvadājuma pakalpojumus;

3.1.4.   
Transportlīdzekļa,
ar kuru tiks nodrošināti Pārvadājuma pakalpojumi, marku un pasažieru vietu
skaitu;

3.1.5.   
Pārvadātāja
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
polise.

 

3.2.   
Uzņēmums
ir tiesīgs pieprasīt Pārvadātājam jebkādu informāciju un dokumentus no
Pārvadātāja, ja šāda informācijas un dokumentu nepieciešamība ir saistīta ar
Sadarbības līguma un/vai Pārvadājuma izpildi.

 

 

4.           
Pārvadājuma līguma noslēgšana un
izpilde

 

4.1.    Kad Pārvadātājs ir reģistrējies Mājas
lapā un noslēdzis ar Uzņēmumu šo Sadarbības līgumu, Pārvadātājs ir tiesīgs
piedāvāt Pārvadājuma pakalpojumus šajā Sadarbības līgumā un Mājas lapā noteiktajā
kārtībā un vienoties ar Pārvadājamajiem par Pārvadājuma pakalpojumu sniegšanu,
ievērojot Mājas lapā norādīto kārtību un precīzi izpildot visas komandas un
ievadot visus pieprasītos parametrus un citu pieprasīto informāciju un veikt
komandu apstiprināšanu.

4.2.    Jebkura Pārvadātāja sniegtā informācija,
tajā skaitā, Mājas lapā norādītā, informācija, nozīmē Pārvadātāja
apstiprinājumu, ka informācija ir patiesa, un Pārvadātājs uzņemas normatīvajos
aktos noteikto atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu.

4.3.    Jebkura Pārvadātāja Mājas lapā
apstiprinātā komanda, nozīmē piekrišanu šai komandai un no tās izrietošajām
saistībām, tiesībām un pienākumiem.

4.4.    Pārvadātājs apņemas nodrošināt
Pārvadājuma pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pastāvošajām tiesību normām un
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Sadarbības līguma, Mājas
lapas līguma noteikumu un Pārvadājamā prasības.

4.5.   
Pārvadātājs
garantē, ka visā Sadarbības līguma spēkā esamības laikā un Pārvadājuma
pakalpojuma sniegšanas brīdī:

4.5.1.    Tam ir visas likumīgās tiesības
izmantot Transportlīdzekli;

4.5.2.    Transportlīdzeklis ir labā tehniskā
stāvoklī, ko apliecina attiecīgi dokumenti;

4.5.3.    Transportlīdzekļa salona iekārtu un
aparatūras darbība atbilst vispārējām un vispārpieņemtām kvalitātes prasībām;

4.5.4.    Transportlīdzekli vada kvalificēts
Transportlīdzekļa vadītājs, un tam ir noformēti visi normatīvajos aktos
noteiktie nepieciešamie dokumenti un licences sniegt Pārvadājuma pakalpojumu,
kā arī vadīt attiecīgo Transportlīdzekli
;

4.5.5.   
Transportlīdzekļa
vadītājam un attiecīgajam Transportlīdzeklim ir visas nepieciešamās apdrošināšanas
polises, pamatojoties uz kurām tiktu atlīdzināti visi Pārvadājamajam nodarītie
zaudējumi, ja tādi rastos Pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas laikā.

4.6.    
Pārvadātājs
atbild par to, ka Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus
un visus normatīvos aktus, un pārkāpumu gadījumā apņemas apmaksāt sodu.

4.7.    
Pārvadātājs
pats nodrošina, ka Transportlīdzekļa vadītājs iepazīstina Pārvadājamos ar
iekšējās kārtības noteikumiem, un ir tiesīgs aizrādīt Pārvadājamajiem par to
neievērošanu.

4.8.    
Pārvadātājs
ir personīgi materiāli un morāli atbildīgs par Pārvadājamā drošību, dzīvību un
veselību, un to mantu drošību brauciena un gaidīšanas laikā saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

4.9.    
Pārvadātājs
nodrošina, ka Transportlīdzekļa vadītājs pārvalda angļu valodu.

Sniegt iespēju uzticamam pārvadātājam piedāvāt savus
pakalpojumus un klientam saņemt kvalitatīvu servisu par vispieņemamāko cenu.

Ilgstoša sadarbība ar uzticamiem pakalpojumu sniedzējiem un
apmierināti klienti, kas izmanto mūsu pakalpojumus atkārtoti un iesaka mūs arī
citiem.


×